Yeterlilik Seviyeleri

AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ ( AYÇ ) REFERANS SEVİYELERİ

 

 Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 5 / 2. maddesine göre, standardı belirlenecek mesleklere ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen '' Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) '' ne uygun olmak zorundadır.

 

 Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde 8 (sekiz) yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu seviyeler, en temel öğrenme seviyesinden ( seviye - 1 ) en üst düzey öğrenme seviyesine kadar ( seviye - 8 ) geniş bir alanı kapsamaktadır. AYÇ, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak, yüksek öğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki eğitim ve öğrenimi içermektedir.

 

 SEVİYE TANIMLAYICI

 

 Bu sıralamalardaki her bir seviye belirli bir seviyede bilgi, beceri ve yetkinlik içermektedir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler de bu oranda artmaktadır. Örneğin, altıncı seviyedeki bir kişinin beşinci seviyedeki bir kişiden daha fazla bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olması beklenmektedir.

 

 Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir '' seviye tanımlayıcı '' ile tanımlanmaktadır. Seviye belirlenirken;

 

  • teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği;

  • kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı;

  • entellektüel becerilerin karmaşıklığı;

  • kişinin aldığı sorumluluğun miktarı;

  • problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi;

  • ekip çalışması miktarı;

  • liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı

 

gibi ölçütler dikkate alınmaktadır.

 

AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (AYÇ) REFERANS SEVİYELERİ

 

  • BİLGİ : Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır.

  • BECERİ : Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır.

  • YETKİNLİK : '' Özerklik ve sorumluluk '' ile ilgili olarak tanımlanmaktadır.